Hello🥰, 어떻게 너희들은
— fɑnstɑgrɑm

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 6

Người theo dõi: 7164003

Webite:

Bài viết cá nhân JUNGKOOK

Savage Love 🎶 #SavageLoveRemix

Thích: 694872 Bình luận: 8788

‘Which country are you from?🤔’

Thích: 462874 Bình luận: 13033

정국이 생일축하해요이?

Thích: 321412 Bình luận: 3982

정국아 생일 축하한다 너 잘나온거로 골랐다

Thích: 522811 Bình luận: 4931

우리 막둥이 생일 너무너무 추카하고 형이 마니 사랑해!~💜 빌보드 1위도 추카해 멤버들 💜💜 너희들이 있기에 행복하다😙😙 그리고 아미!! 누구보다 고맙고 사랑하는건 아미 분들인거 알죠?? 아미도 축하 받아야해요!! 💜 늘 곁에 함께 해주는 내 사람들 사랑해요🧨🥰

Thích: 529838 Bình luận: 5261

증국아 24살 생일 축하한다 형이 사랑한다 #JIMIN #정국생일ㅊㅋ

Thích: 510874 Bình luận: 4593

사진 촬영도 좋았는데 사진이 마음에 드시나요? 귀하의 의견을 작성하십시오 😋❤️

Thích: 497969 Bình luận: 6499

🐰

Thích: 669318 Bình luận: 6033

아미 덕분에 김밥 맛있게 먹고 가요

Thích: 508993 Bình luận: 5657

어린왕자와 함께 한 꿀FM 당분간 안녕~ #0613FM_0606

Thích: 552288 Bình luận: 4568

열심히 운동중! 우리 아미들도 운동해서 건강 챙기세요! #BOTD #BTS_OF_THE_DAY

Thích: 291065 Bình luận: 3686

어버이날 카네이션은 역시 어린이날에 만들어야!

Thích: 633261 Bình luận: 4595