stay comfy
(🐶: @lilypupchu)
(🖍: @staycomfy)
business: hana.tjia@unitedtalent.com

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 235

Người theo dõi: 877070

Webite: http://youtube.com/lilypichu

Bài viết cá nhân lily🌼

how are you

Thích: 212946 Bình luận: 4056

💜💚

Thích: 163229 Bình luận: 573

I actually love how wearing masks is the meta now.

Thích: 183456 Bình luận: 793

hiya

Thích: 191948 Bình luận: 867

Thích: 135363 Bình luận: 641

🐢

Thích: 194058 Bình luận: 2368

I've been playing around with...a lot of make up 😁

Thích: 210753 Bình luận: 2278

Thích: 204687 Bình luận: 1038

I put on make up for this picture then took it off

Thích: 158060 Bình luận: 940

flower in ur hair

Thích: 161053 Bình luận: 1120

I greatly enjoy snow filters

Thích: 138638 Bình luận: 683

me and temmie in the morning

Thích: 131828 Bình luận: 769