Mnet OFFICIAL INSTAGRAM

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 12

Người theo dõi: 1589412

Webite: http://produce-x-101.mnet.com/

Bài viết cá nhân Mnet PRODUCE X 101 OFFICIAL

<프로듀스 X 101>을 통해 탄생한 글로벌 보이그룹을 소개합니다 . "엑스원(X1)" . == . [X1 OFFICIAL SNS] . facebook : https://www.facebook.com/x1official101/ twitter : https://twitter.com/x1official101 Instagram : http://instagram.com/x1official101 YouTube : http://shorturl.at/aiPT9 V LIVE : https://channels.vlive.tv/B049DD . #X1 #엑스원 #김요한 #김우석 #한승우 #송형준 #조승연 #손동표 #이한결 #남도현 #차준호 #강민희 #이은상

Thích: 261661 Bình luận: 6200

프로듀스 X 101 ㅣ파이널 데뷔평가 미션곡 음원 발매! . 🎵소년미(少年美) 🎵To My World 🎵꿈을 꾼다(Dream For You) . 지금 바로 모든 음원 사이트에서 확인하세요! . 국민 프로듀서님, 그동안 <프로듀스 X 101>을 시청해주셔서 감사합니다 . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 157731 Bình luận: 1375

#프로듀스X101 ㅣTHANK YOU❤️ . 국민 프로듀서님, 그동안 <프로듀스 X 101>을 시청해주셔서 감사합니다! Dear National Producers, Thank you for watching ! . == . [X1 OFFICIAL SNS] . facebook : https://www.facebook.com/x1official101/ twitter : https://twitter.com/x1official101 Instagram : http://instagram.com/x1official101 YouTube : http://shorturl.at/aiPT9 V LIVE : https://channels.vlive.tv/B049DD . #X1 #엑스원 #김요한 #김우석 #한승우 #송형준 #조승연 #손동표 #이한결 #남도현 #차준호 #강민희 #이은상

Thích: 184237 Bình luận: 5171

프로듀스 X 101 l 최종 데뷔 멤버 11인 . 엑스원(X1) 최종 데뷔 멤버 11인을 공개합니다! . 그 동안 <프로듀스 X 101>을 시청해주신 모든 국민 프로듀서님 감사합니다. . == . PRODUCE X 101 | Final 11 Debut Members . We are announcing the final 11 'X1' debut members! . Dear national producers, thank you for watching .

Thích: 504454 Bình luận: 21925

프로듀스 X 101 l 문자 투표 오픈! . 최종 데뷔 멤버를 정하는 마지막 투표, 문자 투표가 지금 바로 시작됩니다! . 국민 프로듀서님, 당신의 소년에게 투표하세요! . ▶️문자 투표 번호: #0011 . ★올바른 투표 기재 1) 번호+이름(예시: 101번나국프) 2) 번호(예시: 101번) 3) 이름(예시: 나국프) . 글로벌 아이돌 육성 프로젝트<프로듀스X 101> 7/19(금) 저녁 8시 생방송 최종회 본/방/사/수

Thích: 84836 Bình luận: 2282

프로듀스 X 101ㅣ잠시후 저녁 8시 최종회 . "최종 데뷔 멤버가 탄생한다!" 국민 프로듀서님, 최종 데뷔조 탄생의 순간에 함께해주세요 . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . == . PRODUCE X 101 | 8PM KST The Last Episode . "Final Debut Member is being determined!" Please be with us on the moment of final debut evaluation! . Vote for your boy! Global Idol Project . Thank for your support national producers! July 19 (Fri) 8PM KST The Final Episode . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 170182 Bình luận: 2843

프로듀스 X 101ㅣ★최종회★ 본방사수 이벤트 . 오늘 저녁 8시 '파이널 생방송 데뷔 평가' 본/방/사/수! . <프로듀스 X 101> 최종회 본방송을 시청하며 응원하는 연습생이 담긴 TV 화면을 찍어 응원의 메시지와 함께 인증해주세요! 추첨을 통해 4명에게 "연습생 폴라로이드 사진"을 드립니다! . ▶ 참여방법 1. 최종회 본방송을 시청하며, 응원하는 연습생이 나온 장면을 찍는다!(TV화면) 2. 개인 SNS에 전체 공개로 나의 연습생을 응원하는 글과 함께 인증샷을 업로드한다! (#프로듀스X101_본방사수이벤트 #OOO_수고했어 해시태그 포함 필수) . ▶ 참여기간 : 7월 19일 (금) 저녁 8시 ~ 7월 19일 (금) 밤 11시 50분까지 ▶ 상품 : 연습생 폴라로이드 사진 ▶ 당첨자 발표 : 7월 24일 (수) . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 64455 Bình luận: 441

프로듀스 X 101ㅣ[X101 INTERVIEW] 20인 연습생이 생각하는 파이널이란? . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . == . PRODUCE_X_101ㅣ[X101 INTERVIEW] What Does 20 Trainees Think About Debut . This Friday 8PM KST! Vote for your boys! . Thank you national producers! 7/19(Fri) 8PM KST THE LAST EPISODE . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 149778 Bình luận: 2620

프로듀스 X 101ㅣ김우석(티오피미디어) 5단계 인증! 국민 프로듀서님들의 응원으로, "김우석(티오피미디어)" 연습생이 5단계(역조공 간식차)를 달성하였습니다! 국민 프로듀서님, 감사합니다♥ . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . == . PRODUCE X 101 | KIM WOO SEOK(TOP MEDIA) Stage 5 Completed! Through The National Producers’ Support, Trainee “KIM WOO SEOK(TOP MEDIA)" Reached Stage 5 (Snack Car for National Producers)! National Producers, Thank You♥ . This Friday 8PM KST! Vote for your boys! . Thank you national producers! 7/19(Fri) 8PM KST THE LAST EPISODE . #프로듀스X101 #.PRODUCE_X_101 #DEAR101 #Mnet #엠넷 #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 229119 Bình luận: 2992

프로듀스 X 101ㅣ김요한(위) 5단계 인증! 국민 프로듀서님들의 응원으로, "김요한(위)" 연습생이 5단계(역조공 간식차)를 달성하였습니다! 국민 프로듀서님, 감사합니다♥ . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . == . PRODUCE X 101 | KIM YO HAN(OUI) Stage 5 Completed! Through The National Producers’ Support, Trainee “KIM YO HAN(OUI)" Reached Stage 5 (Snack Car for National Producers)! National Producers, Thank You♥ . This Friday 8PM KST! Vote for your boys! . Thank you national producers! 7/19(Fri) 8PM KST THE LAST EPISODE . #프로듀스X101 #.PRODUCE_X_101 #DEAR101 #Mnet #엠넷 #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 294608 Bình luận: 4813

프로듀스 X 101ㅣ[선공개] 파이널 데뷔 평가곡 '센터 영상 평가' 공개! . 지금 바로 <프로듀스 X 101> 공식 네이버TV 채널에서 확인하세요! ▶https://tv.naver.com/cjenm.producex101 . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . == . PRODUCE X 101 | [Teaser] Final Debut Song 'Center Evaluation' Uploaded! . Check right now at official Naver TV channel! ▶YouTube : https://www.youtube.com/Mnet . Global Idol Project Thank for your support national producers! July 19 (Fri) 8PM KST The Final Episode . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 62512 Bình luận: 433

프로듀스 X 101ㅣ파이널 투표 마감 안내 . 잠시 후 새벽 1시, 파이널 투표가 마감됩니다! . 국민 프로듀서님의 한 표가 연습생들의 운명을 결정합니다. 지금 바로 엠넷닷컴과 G마켓에서 국프님의 '원 픽' 연습생에게 투표해주세요🙌 . ▶ 공식 홈페이지 : produce-x-101.mnet.com ▶ G마켓 모바일 앱 : m.gmarket.co.kr/Event/2019/ProduceX/producex101.asp . 당신의 소년에게 투표하라! 글로벌 아이돌 육성 프로젝트 <프로듀스 X 101> . 국민 프로듀서님, 잘 부탁드립니다! 7월 19일(금) 저녁 8시 최종회 . #프로듀스X101 #PRODUCE_X_101 #엠넷 #Mnet #프로듀스101 #PRODUCE101

Thích: 65514 Bình luận: 1153